สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564 เพื่อปรับแผนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศึกษาดูงานฟาร์มไก่เบตง โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง​ จังหวัดยะลา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงไก่เบตงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย

แกลเลอรี่