สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-2564  ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 33 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและรายงานติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่