สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ KM ประจำปี 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ KM ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล (Data visualization) Power BI โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์จารุณี การี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับให้นโยบายในการดำเนินการกิจกรรม  โดยมีนายมูฮามะ  มะสง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และดำเนินรายการ 

แกลเลอรี่