สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Smart Farm

วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Smart Farm ดังนี้ 1) องค์กร AIS ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์เรียนรู้ไพรวัลย์ฟาร์ม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) พรรัตภูมิฟาร์มไก่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 3) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (NECTEC-WU) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อประกอบการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนา Smart Farm ของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต

แกลเลอรี่