สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การให้บริการยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด