สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4. ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ