สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมบริจาคชุดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ นายมูฮามะ มะสง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นตัวแทนในนามสำนักวิทยบริการฯ ร่วมมอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านสะโต ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน กิจกรรมบริจาคชุดคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานภายในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน Green ICT ของสำนักวิทยบริการฯ 

แกลเลอรี่