สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมเชิงปฏิบัติการอออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไป ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายใต้ โดยมีอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่