สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัล เรื่อง การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

         สำนักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัล เรื่อง การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่