รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (เจ้าเหมาบริการ)

5 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เจ้าเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
สมัครได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สอบถามข้อมูล 073299636

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร (หรือใบรับรองจบ) และ ทรานสคริป จำนวน 1 ชุด
(นำตัวจริงมาแสดงในวันที่สมัคร)
ฟรีค่าสมัคร