มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล

4 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มอบหมายรองธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ พร้อมตัวแทนเข้าร่วมประชุม (่ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล" ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏร่วมลงนาม การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)