นโยบายและแผนงาน

15 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ 

นโยบาย

 นโยบายและการดำเนินงาน 

แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

1.  แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
2.  แผนกลยุทธ์ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
3.  แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 
4. 
 แผนกลยุทธ์ ปี 2552-2554 
5.  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
6.  แผนกลยุทธ์ สวท. 2560-2564
7. 
แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ปี 2554 
8. 
 แผนกลยุทธ์ 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
9.  แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564
10. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

1.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
3.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
4.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559 
5.  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 
6.  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 
7.  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 
8.  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
9.  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554  

แผนบริหารความเสี่ยง 

1.  แผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับร่าง) ประจำปีงบประมาณ 2555 
2.  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 
3. 
 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553 
4. 
 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2553 
5. 
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555-2559 
7. 
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)