สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มรย.ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับทีม "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" โดยบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกรับทุน 100,000 บาท โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ปี 2564 (AI Innovation JumpStart2564) ในหัวข้อโครงการ YRU, Betong Chicken Species Smart Farm จากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)

แกลเลอรี่