สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร สวท.เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรย.

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่และรับคำอวยพรปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2564 กับท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติโยธาทิพย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่