สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม Focus Group วิจัยและติดตามประเมินผลการพัฒนา Smart and Sustainable University

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยดิจิทัลสู่ความทันสมัยและยั่งยืน (SMART and Sustainable Digital YRU) (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมวิจัยและติดตามประเมินผลการพัฒนา Smart and Sustainable University โดยมีตัวแทนจากสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยงานการคลัง งานพัสดุ และกองนโยบายและแผนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ บ้านหนานสวรรค์ แอนด์ ​รีสอร์ท​ อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่