สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งาน CiRA CORE กับ Node MCU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน CiRA CORE กับ Node MCU และอุปกรณ์ IoT โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 40 คน กำหนดจัดอบรมอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่