สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียน ตชด. (O-NET)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียติจากพันตำรวจเอกบูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แกลเลอรี่