สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ Cisco NextGen for Digital

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมปฏิบัติการในหัวข้อ Cisco NextGen for Digital Transformation Security Solution and Enterprise Networking ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้และสถาบันการศึกษาเขตภาคใต้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

แกลเลอรี่