สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมอบรมฯ

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม จัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในจังหวัดยะลา จำนวน 64 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และบุคลากรหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมอบรมซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกแบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคที่ใช้การลดปัญหาในโครงข่ายคอมพิวเตอร์
       3. เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
       4. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลระบบโครงข่ายจากผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พร้อมนี้ในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดทำโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นโครงข่ายสนับสนุนการดำเนินงานทางการศึกษาให้มีศักยภาพต่อไป

แกลเลอรี่