สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564

สำนักวิทยบริการฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงตามพันธกิจและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น. ห้องประชุม 25 - 201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่