สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมงานระบบเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยช้า

อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมงานระบบเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยช้า เพื่อวางแผนเตรียมการและแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรงานระบบเครือข่าย สำนักงานร่วมประชุม จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 25-201 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกลเลอรี่