สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมความพร้อมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์ ดร.ปรีชา  พังสุบรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักวิทยบริการฯ ที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับส่งผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างให้ทันตามกำหนดเวลา จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2653 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่