เชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (ฟรี)

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการอบรม

ด้วยบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดจัดอบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณห้องประชุมหลูหุ้ยอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าลงทะเบียน
ในการเข้าร่วมอบรมสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://gg.gg/cisco01 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน พร้อมนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสามารถเบิกจ่ายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนูรฮูดา มายิ เบอร์โทร 0 – 7329 – 9636 อีเมล nurhuda.may@yru.ac.th 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด