สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ยื่นความจำนงขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา

กำหนดการดำเนินงาน
ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักศึกษา

แกลเลอรี่