สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) แก่นักศึกษาสำหรับยืมเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานระดับคณะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) แก่นักศึกษาสำหรับยืมเรียน
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ลานไอซีที ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่