สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการประชุมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและคณาจารย์ (ประธานหลักสูตร) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2562, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 2563, นโยบาย ระบบและกลไก พัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษา, โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต (งบยุทธศาสตร์), แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 2562 – 2564 และรายงานผลการดำเนินงานการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563

แกลเลอรี่