สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน (รอบที่ 2)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจัดทำสัญญา
- สำเนาทะเบียนบ้าน น.ศ. จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน น.ศ. จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตร นักศึกษา จำนน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำ จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ค้ำ จำนวน 2 ชุด

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด