สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง 2/2563

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ เป็นประธานการประชุมบุคลากร, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี, รองฯ ในกำกับ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ

โดยวาระการประชุมครั้งนี้ วาระประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง แสดงมุทิตาจิตกับนางสาวผ่องผิว วิเศษสินธุ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2563, แสดงความยินดีกับบุคลากร สวท. ที่สอบได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี, แสดงความยินดีกับบุคลากร สวท. ที่ชนะเลิศในการประกวดงาน KM YRU Forum 2019 “นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0” แนะนำบุคลากรใหม่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวมจำนวน 3 คน วาระนำเสนอเพื่อทราบ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา และสิ่งที่จะขับเคลื่อนในอนาคตตามนโยบายสำนักวิทยบริการฯ (ให้นำเสนอผลการดำเนินงานแทนหัวหน้างาน)

แกลเลอรี่