สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การอบรมการใช้งานและบำรุงรักษา โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่่งยืน

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษา โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานเพื่อความมั่นคงของการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่่งยืนสำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย (ห้องศูนย์บรรณฯ ชั้น6) อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบจากกิจการค้าร่วม แสงมิตร และไทย เค.เอส.เค. ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล คุณประทานพร พุทธา คุณจตุรภัทธ พัตโต คุณขนิษฐา โยธิน คุณสมเจตน์ สายสีใส เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บไฟฟ้า ระบบ Monitoring และลงพื้นที่เรียนรู้สถานที่ติดตั้งระบบ เป็นต้น

แกลเลอรี่