สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด่วน...เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 ตำแหน่ง (9 – 13 กันยายน 2563)

ด่วน...เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด
สังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
---------------------------------------------------------
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถติดต่อประสานงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ ได้เป็นอย่างดี
3. มีความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ สามารถใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอนการบรรยาย การประชุมการฝึกอบรมได้
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภาพกราฟิกและการตัดต่อวิดีโอได้
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลได้
6. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์
7. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์พื้นฐานและชุดซอฟต์แวร์สำนักงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กันยายน 2563
ทำสัญญาและปฏิบัติงาน วันที่ 15 กันยายน 2563

เอกสารการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(ทุกรายการให้นำตัวจริงมาแสดงในวันสมัครงาน)

สถานที่รับสมัคร
รับใบสมัครได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดารีนา อาบูวะ โทรศัพท์ 073-299636