สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.่สมภพ เภาทอง ประธานกรรมการ ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ อาจารย์อรวรรณ กลม เป็นกรรมการ และนายมะรอเซะ ลาเม็ง ผู้ช่วยเลขานุการ

 

แกลเลอรี่