สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนาและทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนาและทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรม "ส่งเสริมวัดความรู้การใช้งานและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา รหัส 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการพัฒาเนื้อหาของรายวิชาโครงการพัฒนาและแบบทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณฟาติน สะนิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 4 ครั้ง โดยมีการแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จ word, excel, PowerPoint และอินเตอร์เน็ต (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2563 และแนะนำการใช้โปรแกรมดังกล่าว ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 23 และ 30 สิงหาคม 2563 มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 137 คน 

แกลเลอรี่