สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการฯ มรย.

เมื่อวันที 17-18 สิงหาคม 2563 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณธนภัทร นาคิน และคุณฟาติน สะนิ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเกียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนสอนสำหรับอาจารย์และการสอบวัดมาตรฐานสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

แกลเลอรี่