สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2564 - 2568)

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2564 - 2568) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกำหนดโครงการ/กิจกรรม สำหรับรองรับพันธกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำด้านไอที อาทิ อาจารย์นนทวัตต์ สาระมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา, และตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

แกลเลอรี่