สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มรย.จัดประชุมจัดทำกรอบงบประมาณปี 2564 เพื่อพัฒนา O-Net โรงเรียน ตชด.

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มรย.จัดประชุมจัดทำกรอบงบประมาณปี 2564 เพื่อพัฒนา O-Net โรงเรียน ตชด. อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมจัดทำกรอบงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ณ ห้อง 25-201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่