สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ มรย. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับกองตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมประชุมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการสอบ ONET ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

แกลเลอรี่