สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มรย. จัดอบรมโครงการพัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการติดตามประเมินผล จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการติดตามประเมินผล จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกีรติสิน และอาจารย์ ดร.สมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านการจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาซอฟต์แวร์ (Software) และการพัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ 

แกลเลอรี่