สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มรย. จัดการเรียนออนไลน์ ด้วยระบบ YRU e-Learning

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่าน facebook live สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา URL: http://www.facebook.com/aritc.yru เพื่อศึกษาการใช้งานและพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบฝึกอบรม URL : http://elearning.yru.ac.th/ ได้อย่างถูกต้องประมีสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แกลเลอรี่