สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน คณะกรรมการจากภายนอก ร่วมประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับวิกฤติโรคระบาด (Covid-19) และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ ห้องประชุมกะมูดู (25-509) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่