สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและแบบผสมผสาน กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์นำไปใช้ในการเรียนการสอนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารคณะ ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ยืมเรียน จำนวน 115 เครื่อง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่