สื่อการเรียนการสอนระบบ e-LDTV

15 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

โครงการ eDLTV

         "eDLTV" คือ "โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐" เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

         หากต้องการใช้งานสื่อ eDLTV ในรูปแบบ Off-line เพื่อใช้งานภายในโรงเรียน ซึ่งจะสามารถดูสื่อได้รวดเร็วกว่าเรียกผ่านอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

         ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์
   -  ระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 : จัดหา Harddisk ขนาด 1,500 GB (1.5 Terabyte)
   -  ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : จัดหา Harddisk ขนาด 500 GB
   -  ระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 : จัดหา Harddisk ขนาด 1,000 GB (1 Terabyte)
   -  ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ (การอาชีพ ปวช. ปวส.) : จัดหา Harddisk ขนาด 250 GB
   -  ระบบ eDLRU เนื้อหาระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) : จัดหา Harddisk ขนาด 50 GB
   หมายเหตุ : เลือกแบบ PC สำหรับใช้งานหลายเครื่องพร้อมๆ กันผ่านระบบ LAN ภายในโรงเรียนหรือเลือกแบบ External Harddisk สำหรับใช้งานทีละ 1 เครื่อง (Stand Alone) ( คลิกดูรูปแบบการใช้งานแบบ PC หรือ External Harddisk  )

2. กรอกแบบฟอร์ม   ขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ eDLTV ไปใช้สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา (ดาวน์โหลดที่นี่  ) (ดูตัวอย่าง  )

3. ติดต่อขอรับบริการที่
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    หมายเลขโทรศัพท์ 073-299636 โทรสาร 073-299637

4. ระยะเวลาในการให้บริการ   ใช้เวลาในการทำสำเนาระบบประมาณ 1 – 2 วัน

 

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตใช้งาน
         ลิขสิทธิ์ (copyright) ของเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีครูของโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นเจ้าของเนื้อหา (content owner) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อนุญาตให้นำไปใช้ในการศึกษา และการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใดๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เว็บไซต์ e-DLTV  :  www.edltv.net

 

e-DLTV สำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยตนเอง
         ดาวน์โหลด eDLTV-Primary (ระดับประถมศึกษา)
         ดาวน์โหลด eDLTV-Secondary (ระดับมัธยมศึกษา)