สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch