สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง 1/2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมาและการกำหนดนโยบายการวางแผนงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชครินทร์ 

แกลเลอรี่