สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่านบริการ ILL

         ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่านบริการ ILL เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรย.

สิ่งที่ยืมได้ : หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

ระยะเวลาและค่าดำเนินการ : ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย

สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหนังสือได้ที่เว็บไซต์ : http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx

แกลเลอรี่