สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

                        จากที่ทางห้องสมุดได้ดำเนินการรับสมัครประกวดโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทีมที่ผ่านการคัดลือกเตรียมนำเสนอโครงการในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Click!

 

เกณฑ์การให้คะแนน

1. เนื้อหามีความสอดคล้องครบถ้วน ของความเป็นมา หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 10 คะแนน

2. กระบวนการนำเสนอมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 10 คะแนน

3. การนำเสนอ 10 คะแนน

        - ใช้ภาษาท่าทางได้ดี

        - บุคลิกภาพในการนำเสนอ

4. ความเหมาะสมของ Power point 5 คะแนน

        - รูปแบบน่าสนใจ

        - ความสวยงาม

5. ตรงต่อเวลา 5 คะแนน

==>> รวม 40 คะแนน <<==

แกลเลอรี่