สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Scholar Citations Profile

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (งานยุทธศาสตร์)
กิจกรรม : การใช้งาน Google Sholar Citations Profile 
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 11 มีนาคม 2563 (เวลา 08.30-16.30 น.)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 603 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เวลา

รายละเอียดการอบรม

หมายเหตุ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

วิทยากรโดย :  นางรวีวรรณ ขำพล

ตำแหน่งทางวิชาการ :

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงานสังกัด :

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

09.00-09.15 น.

พิธีเปิดการอบรม โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

09.15-10.30 น.

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Scholar

- การใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยฯ mail.yru.ac.th

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น.

- ความสำคัญของ Google Scholar

- องค์ประกอบต่างๆ บน Google Scholar

- การตั้งค่าบน Google Scholar

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น

- การสร้าง Profile บน Google Scholar

- การเพิ่มงานวิจัยใน Google Scholar

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.30 น.

- การค้นหางานวิจัยใน Google Scholar

- การทำดัชนีเพื่อให้ถูกค้นพบใน Google Scholar

หมายเหตุ ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ http://gg.gg/training_Google-sholar 
ติดต่อสอบถาม : คุณฟาติน สะนิ 087-2929139