รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมบริการวิชาการ 63

31 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการฝึกอบรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


>> ใบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ 
>> ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563