สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 3 จชต.

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 29 คน สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯและเพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนได้นำโปรแกรมร ะบบห้องสมุดอัตโนมัติฯไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่