สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ครั้งที่ 9 (SRARITNET 9th)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9 (SRARITNET 9th) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล พิธีเปิดโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบรรยายพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs : Objective and Key Results" โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 

แกลเลอรี่