สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ YRU-ERP

วันที่ 28 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ YRU-ERP ของกลุ่มผู้ใช้งานงบรายได้อื่นๆ นอกเหนือแผนปฏิบัติราชการ" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

 

แกลเลอรี่